นราธิวาส อบรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการค้าชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ

วันนี้ 21 ธ.ค. 60 เมื่อเวลา 09.00 น ห้องโสภาพิสัยโรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีนายนิติ แสงสุขแสง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน ร่วมให้การต้อนรับผู้ประกอบการส่งออกนำเข้าผู้ประกอบการ YEC ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มรัฐวิสาหกิจกลุ่ม SME กลุ่ม Big Club Narathirat และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กว่า 100 คน

ผู้ประกอบการค้าชายแดนส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงเป็นผู้ประกอบการรายย่อยยังซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการค้าและการลงทุนที่จะต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องการค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ทางการค้าต่างๆที่ควรได้รับการใช้หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าฟอร์ม D และฟอร์ม E กฎระเบียบการส่งออก-นำเข้า การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากความตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆรวมทั้งการดำเนินการด้านพิธีศุลกากรเป็นต้นซึ่งหลายครั้งผู้ประกอบการไม่สามารถรับคำสั่งซื้อจากผู้นำเข้าต่างประเทศได้และทำให้เสียโอกาสทางการค้าไป

ดังนั้นพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสจึงเห็นควรดำเนินโครงการที่มีการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 ธันวาคมเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกนำเข้าผู้ประกอบการ YEC ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มรัฐวิสาหกิจกลุ่ม SME กลุ่ม Big Club Narathirat และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้การประกอบธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มความรู้การประกอบธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศเป็นโครงการที่จังหวัดนราธิวาส บูรณาการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเล็งเห็นว่าผู้ประกอบการควรได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันเชิงธุรกิจของภาคการค้าและการบริหารเพื่อสร้างความเข้าใจข้อมูลการค้าข้อกฎหมายกฎระเบียบและข้อตกลงทางการค้าร่วมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งและศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างบุคลากรทางการค้าให้มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายการค้าลงทุนสู่ตลาดสากลต่อไปหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ความสามารถประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านและหวังว่าผู้ฝึกอบรมในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การประกอบธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ

ด้านนางไพลิน กมล ผู้ประกอบการน้ำพริกแห้งพร้อมรับประทาน แบรนด์ น้ำพริกแห้ง ฮานา ซามา กล่าวว่าที่ผ่านมาตนเองชอบทานน้ำพริกแต่เป็นคนที่เดินทางบ่อยบางทีการทำน้ำพริกยากลำบาก พกพาลำบาก จึงคิดค้นการทำน้ำพริกแห้งและพัฒนารูปแบบเพื่อการจำหน่าย เพื่อตลาดนักเรียน นักศึกษา คนทั่วไปที่ชื่นชอบน้ำพริกสามารถพกพาได้สะดวก มีให้เลือกทั้งหมด 7 รสชาติ คือ นรกกุ้ง สวรรค์กุ้ง กุ้งแก้ว ปลาหยอง ซึ่ง 3 รสชาติที่ขายดีตอนนี้คือ บูดูทรงเครื่อง ปลาอินทรีย์ทรงเครื่อง หมึกย่างเกาหลี แต่ตอนนี้ประสบปัญหาคือการขอฮาลาล ที่เป็นที่ต้องการของตลาดมุสลิม สนใจติดต่อ กลุ่มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ติดต่อได้ที่  22/14 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โทร.089-8703550 และ 089-8783545