หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกองร้อยทหารพราน 4805จัดกิจกรรมพบปะเสวนากาแฟยามเช้า สานสัมพันธ์ สร้างสันติสุข

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกองร้อยทหารพราน 4805จัดกิจกรรมพบปะเสวนากาแฟยามเช้า สานสัมพันธ์ สร้างสันติสุข

 

ณ บริเวณลานกองร้อยทหารพราน 4805 หมู่ 9 บ้านตลิ่งสูง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันโท นพดล พรหมมาก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 48 ได้รับมอบหมายจาก พันเอก สฐิรพงษ์ อาจหาญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 48 ให้เดินทางมาร่วมในกิจกรรมพบปะ “เสวนากาแฟยามเช้าสานสัมพันธ์ สร้างสันติสุขโดยมี ร้อยเอก อุทัย หนูทับ ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 4805 หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มนักปั่นจักรยานและประชาชนชาวตำบลสุไหงปาดีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพบปะเสวนากาแฟยามเช้า สานสัมพันธ์ สร้างสันติสุข เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมให้มีความรัก ความสามัคคี มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเกิดการเรียนรู้และหวงแหนวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานต่อไป

 

โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของความแตกต่างของคนในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องการนับถือศาสนาซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของความแตกต่างทางขนมธรรมเนียมประเพณีซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในชุมชนเดียวกันได้อย่างปกติสุข