วชช นราธิวาส จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ ให้กับผู้ต้องขังหญิงเพื่อตอบสนอง แนวทางในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ
ให้กับผู้ต้องขังหญิงเพื่อตอบสนอง แนวทางในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกับเรือนจำจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับเรือนจำจังหวัดนราธิวาสได้มีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ(Memorandum of Understanding) ในการสนับสนุนงานด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส

 

 

เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายเอกรัฐ หลีเส็น)ในการสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยปีนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เปิดสอนใน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรขนมอบเพื่อธุรกิจ หลักสูตรการทำผ้าเปอรางิง หลักสูตรการทำขนมจีบ-ซาลาเปาและหลักสูตรการทำขนมอบเบอเกอรี่ ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 – วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่เข้าฝึกอบรม

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ต้องขังหญิงที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับตนเองหลังจากพ้นโทษออกไป