แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะโฆษกชาวบ้าน สร้างความเข้าใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 1100 น. ณ ห้องประชุม (1) ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในการพบปะโฆษกชาวบ้านจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา

จัดขึ้นโดย สำนักปฏิบัติการข่าวสาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาน 2562 ของแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้มีการบรรยายพิเศษใน หัวข้อ แนวนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และหัวข้อ โฆษกชาวบ้านในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จากผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ และโฆษกชาวบ้านจังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการพบปะจำนวนมาก

สำหรับการพบปะโฆษกชาวบ้านในครั้งนี้ เพื่อเป็นการมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ของพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้โฆษกชาวบ้านในพื้นที่คือส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โดยการนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปสื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์, การชี้แจงสร้างความเข้าใจ หรือการตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มขบวนการและแนวร่วม และนำเสียงสะท้อนปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข โฆษกชาวบ้าน จึงเป็นกลไกที่สำคัญ ในการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการต่างๆ และชุมชนของตนเองในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้