ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตสมุนไพร ณ โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมตึกไต ชั้น 1 โรงพยาบาลดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจกระทรวงและคณะ ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รวมทั้งตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตสมุนไพร ที่โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการตรวจราชการบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 2 โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแผนงานที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจฯ มาตรวจติดตาม โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อตอบสนองพระราชปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงสนใจห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน สัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพราะมีการแพร่ระบาดหลายพื้นที่และมีประชาชนเสียชีวิต ซึ่งทางรัฐบาลมีความห่วงใย จึงมาตรวจติดตามการดำเนินงานในระดับจังหวัด การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เริ่มจากการดูแลสัตว์เลี้ยง สุนัขจรจัด การควบคุม ป้องกันโรค การประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจสำหรับผู้เลี้ยงและผู้ที่ดูแลสัตว์จรจัดเหล่านี้ ด้านสาธารณสุข ในการดูแลคนที่ไปสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง และมีความเสี่ยงติดโรค โดยภาพรวมจังหวัดนครปฐมมีการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าอีกสองปี จังหวัดนครปฐมจะเป็นจังหวัดที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ขอให้แสวงหาความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เป็นการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดกับประชาชนต่อไป

ต่อจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตสมุนไพร ที่โรงพยาบาลดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐม เป็นเมืองสมุนไพร ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็งดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมให้หน่วยบริการทุกแห่งมีการปลูกและใช้สมุนไพรในสถานบริการ และในชุมชน สนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรภายใต้คุณภาพมาตรฐานที่กำหนด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ทำให้การดำเนินงานมีการพัฒนาที่ดีตามลำดับ นอกจากนั้นยังได้ใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยผสมผสานกับวิทยาการแผนใหม่ ทั้งด้านเภสัชกรรม การผลิตและการตรวจวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การผลิตยาสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว