นครปฐม เชิญเที่ยวงาน สืบสานงานบุญประเพณี ๑๒๖ ปี “อัฏฐมีบูชา” หนึ่งเดียวในภาคกลาง

อัฎฐมีบูชา

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ที่ปรึกษาศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการ จัดงานบุญประเพณี “๑๒๖ ปี อัฎฐมีบูชา”

จังหวัดนครปฐม จัดงานบุญประเพณี วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ,อำเภอนครชัยศรี,องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด , องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ,พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง , พระครูนวกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดใหม่สุคนธาราม, พระญาณวิกรม วัดท่าไม้ ,พระครูศรีสุตากร วัดกลางบางพระ(หลวงพ่อสมหวัง) , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา และประชาชนชาวตำบลวัดละมุดและตำบลศรีมหาโพธิ์ เป็นต้น

โดยงานบุญประเพณี “อัฏฐมีบูชา”นี้ เป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 12๖ ปี จนถือเป็นงานบุญประเพณีประจำท้องถิ่น ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง ที่ยังคงสืบสานอยู่คู่พุทธศาสนาจวบจนปัจจุบัน

ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดนครปฐม มีกำหนดการจัดงานแถลงข่าว พร้อมทั้งร่วมฟังเสวนาธรรมะกับ พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และนอกจากนี้ขอเชิญเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๑๓ –๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงความเป็นมาของวันสำคัญดังกล่าว

วันอัฏฐมีบูชา (การบูชาในดิถีที่๘ ) ในปีนี้ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันวิสาขบูชา ในปีนี้ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วัดใหม่สุคนธารามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ตลอดจนประชาชนชาวตำบลวัดละมุดและพื้นที่ใกล้เคียง การจัดงานในปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประเพณี วันอัฏฐมีบูชา จัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนเหตุการณ์สมมุติ อัญเชิญพระบรมศพจำลอง นำโดยคณะสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า พระสาวกและสาธุชน เวียนทักษิณาวัตรรอบมณฑลพิธีจำลอง แล้วอัญเชิญประดิษฐาน เหนือจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ท่านสามารถชมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ชมการสาธิตการแทงหยวกกล้วยเพื่อใช้ประกอบพระจิตกาธา โดยปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมากและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแท้ๆ และในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชมการแสดงพื้นบ้านของคนในชุมชน, พิธีเปิดงานอัฏฐมีบูชา และการแข่งขันตะไลลอดบ่วงที่หาชมได้ยาก

เรียกได้ว่า งานบุญประเพณี “อัฏฐมีบูชา”ณ วัดใหม่สุคนธารามนี้ ถือเป็นประเพณีสืบทอดติดต่อกันมา จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 12๖ ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนิกชนของจังหวัดนครปฐม ที่ยังคงน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหาชมได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งในประเทศไทยมีการจัดงานบุญประเพณีอัฏฐมีบูชาที่ยิ่งใหญ่เพียง 2 แห่งเท่านั้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานประเพณีดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2๕-2๖ พฤษภาคม 256๒ ณ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้ช่วยกันสืบสานและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาให้ สืบทอดอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด โทร. 034 389 052 , 087 101 5252