พระครูปลัดสิทธิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัด

ที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม เป็นคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดนครปฐม โดยอ้างถึง ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ 2562 ตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ.2512 ให้ประธานกรรมการ พระวินยาธิการประจำจังหวัดแต่งตั้งพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในระเบียบฯ เป็นคณะกรรมการ พระวินยาธิการประจำจังหวัดและให้ปฏิบัติหน้ที่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นั้น

ในการนี้ จังหวัดพิจาณาแล้วเห็นสมควรจึงอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพระวินยาธิการ ประจำจังหวัด