นครปฐม แจ้งเตือนประชาชน เตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

         นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 7 พฤศจิกายน 2560 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 171,930 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 262.78 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 49 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย 28.5 ต่อประชากรแสนคน และพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว

        ซึ่งในขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดอยู่เป็นจำนวนมาก และคาดว่ายังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงหลังปีใหม่ที่ตรงกับช่วงเวลาฤดูกาลระบาดของปี 2561 ประกอบกับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา มีการระบาดของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน นอกจากนี้ ยังพบว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในประเทศไทยมีการปรับสายพันธุ์ทีละเล็กที่ละน้อยอยู่ตลอดเวลา ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนไม่สามารถป้องกันได้เต็มที่ จึงอาจเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมากแห่งอื่นด้วย

สำหรับผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วย หรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน และไม่ควรเข้าร่วมงาน หรือกิจกรรมกับคนหมู่มาก แต่หากจำเป็นต้องเข้าร่วมงาน ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ ส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่หายป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้มีภูมิต้านทานต่ำ และผู้มีโรคอ้วนควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในส่วนของประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ หากมีอาการไอ จาม ให้ใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าปิดปากปิดจมูก หากไม่มีหรือหยิบไม่ทัน ไม่ควรใช้มือป้องจมูกปาก เพราะเชื้อจะติดอยู่ที่มือ แล้วจะไปเปรอะเปื้อนตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ไอจามใส่แขนเสื้อแทน ซึ่งจะช่วยลดการกระจายเชื้อได้ดี ทั้งนี้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ การสวมหน้ากากอนามันจะเป็นประโยชน์มาก เพราะจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อเวลาไอจามได้ดี ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการป่วย โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่อาจจะได้ประโยชน์จากการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อในกรณีที่เข้าไปอยู่ในที่แออัดที่อาจจะมีผู้เป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ด้วย