นศ.วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นําเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ ภายใต้แนวคิด“มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์ ”

วันนี้(25 ก.พ.63) ที่ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี / อ่างทอง และลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นําเสนอผลงานทางวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรมนําเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563โดยนางนิภา โสภาสัมฤทธ์ิ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวขณะเป็นประธานเปิดว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางศิลปะ ควบคู่ กับคุณธรรม ผดุงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยในหลักสูตรกำหนดให้ นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า้ทําการวิจัยนาฏดุริยางคศิลป์ มีการนําเสนอเอกสารรูปเล่ม ศิลปนิพนธ์และการเสนอผลงานการแสดง
ตลอดจนการจัดนิทรรศการ นับว่าเป็นสิ่งที่ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้ นักศึกษาเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของสถาบันและเป็นบุคลากรทางศิลปะที่มีคุณค่าใน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาในเชิงวิชาการรูปแบบการแสดง ซึ่งเปิดโอกาสให้มรการแลกเปลี่ยน ผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษาท้ัง ๓ วิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับการจัด การศึกษาในศตวรรษที่๒๑และค่านิยมองค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ “มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์ ”
ด้านนางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กล่าวในฐานะเจ้าภาพจัดงานว่า นักศึกษาจาก 3 สถาบัน จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ปี ) สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ ไทยศึกษา ซึ่งกําหนดให้นักศึกษาได้ศึกษา คันคว้าองค์ความรู้ตามความถนัดและสนใจในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ ไทยและดนตรีคีตศิลป์ไทยโดยใช้กระบวนการวิจันนําเสนอในรูปแบบศิลปนิพนธ์ซึ่งต้องมี การนําเสนอ ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบวิชาการทางการแสดง และรูปเล่มเอกสาร โดยมีการนำเสนอรวมทั้งสิ้น 18 ผลงาน