ตรัง ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร
เกษตรกรในจังหวัดตรัง ยื่นอุทธรณ์ตรวจสอบข้อมูล หลังจากที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ทั้งนี้เกษตรกรสามารถอุทธรณ์ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งจังหวัดตรัง มีเกษตรกร 3 กลุ่ม กว่า 1 ล้านราย ทีได้รับผลกระทบจากโควิด 19

นายจรูญศักดิ์  สุขขุม  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง  กล่าวว่าโครงการเยียวยาเกษตรกร รัฐมนตรีมีมติเมื่อ 28 เมษายน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโควิด 19 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนเกษตรกรไว้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านการยาง ด้านหม่อมไหม และมีหน่วยงานภายนอกอีก 2 หน่วยงานที่เป็นกระทรวงการคลังก็คือ ยาสูบ และทางกระทรวงอุตสาหกรรม ก็คืออ้อย และน้ำตาล ให้หน่วยงานรวบรวมแล้วส่งข้อมูลเข้ามา ข้อมูลทั้งหมดจัดเกษตรกรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นเกษตรกรที่ได้ปรับปรุงฐานทะเบียนข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ในปี 2562/2563 ปรับปรุงก่อนวันที่ 30 เมษายน ในกลุ่มนี้จะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อจะจัดส่งให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส.ก่อน ถือว่าเป็นกลุ่มแรก กลุ่มที่ 2 เกษตรกรบางท่านขึ้นทะเบียนไว้แล้วยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือขึ้นใหม่ กลุ่มนี้จะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลหลังจากเกษตรกรมาติดต่อหลัง 30 เมษายน-15 พฤษภาคม กลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกษตรกรยังไม่ได้ทำทางการเกษตรหรืออาจจะมีผลกระทบในเรื่องของภัยแล้งหรือกระทบในเรื่องของฤดูการผลิตยังไม่ถึง กลุ่มนี้จะต้องมาขึ้นทะเบียนหรือมาแจ้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ว่าจะทำ ดังนั้นในกลุ่มนี้ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป เพราะเป็นฤดูการผลิต และได้ไปทำจริง หลังจาก 1 มิถุนายน-15 มิถุนายน เป็นช่วงที่คลอดระยะเวลาเพื่อให้การเจริญเติบโตของพืชผลเจริญงอกงามภายใน 15 วัน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะลงไปตรวจสอบจริงหรือไม่จริง ดังนั้นในกลุ่มแรกจะได้รับเงินเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน กลุ่มที่ 2 ก็จะได้รับเงินเหมือนกลุ่มแรกเช่นเดียวกัน แต่กลุ่มที่ 3 จะครบกระบวนการในเดือนกรกฎาคม ก็จะได้รับเงินก้อนเดียว 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม

ในส่วนของเกษตรกรในจังหวัดตรัง ขณะนี้ประมาณการณ์ตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่ ครม.อนุมัติให้ มีประมาณ 10 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ของจังหวัดตรังด้านพืช 7 หมื่น 3 พันราย นี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเดิม ทางด้านยางพาราประมาณ 120,396 ราย   ด้านประมง ประมาณ 4,683 ราย   ด้านปศุสัตว์ 24,000 ราย เป็นข้อมูลที่มีทั้งหมดและได้นำส่งทางส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว  ในส่วนของเกษตรกรที่ตกหล่น ขณะนี้กลุ่มแรกได้เปิดอุทธรณ์ สมมติว่าถ้าไปตรวจสอบรายชื่อของท่านแล้วมีรายชื่ออยู่แต่เงินไม่เข้า โดยเปิดให้อุทธรณ์ถึงวันที่ 5 มิถุนายนรวมทั้งกลุ่ม 2 ด้วย มีหน่วยงานที่ยื่นอุทธรณ์โดยท่านไปยื่นที่ใกล้ที่สุดที่บ้านท่าน เช่น ถ้าท่านอยู่อำเภอ ก็ไปที่ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ หรือการยางแห่งประเทศไทยอำเภอนั้น ๆ หรือที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 หน่วยงานเปิดรับบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.