ตรัง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19
หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามมาตรการกระทรวงแรงงาน

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์   เจริญโสภา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สำหรับประเด็นการประชุมในเรื่องผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามมาตรการกระทรวงแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง ผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานที่สำคัญและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในเรื่องของการพิจารณาเป็นการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเสนอโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและแรงงานนอกระบบบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการย่อย 3 โครงการ คือโครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อให้แรงงานนอกระบบมีรายได้ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน งบประมาณ 675,000 บาท โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 3 รุ่น 60 คน งบประมาณ 243,000 บาท และโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 3 รุ่น 60 คน งบประมาณ 243,000 บาท