ตรัง มอบหน้ากากอนามัยให้ผู้พิการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  มอบหน้ากากผ้าสำหรับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดตรัง  และรับมอบหน้ากากอนามัย แคมเปญ TOGER FOR BETTER THALAND จากบริษัทเอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง  นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากผ้าสำหรับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 5,895 ชิ้น และรับมอบหน้ากากอนามัย แคมเปญ TOGER FOR BETTER THALAND จากบริษัทเอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2,000 ชิ้น

ทั้งนี้จังหวัดตรังได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้รับการสนับสนุนหน้ากากผ้าจากบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้กับผู้พิการทั่วประเทศ จำนวน 1,000,000 ชิ้น โดยจัดส่งเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 จำนวน 400,000 ชิ้น ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และรอบที่ 2 จำนวน 600,000 ชิ้น ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และได้จัดทำแผนการจัดสรรหน้ากากผ้า สำหรับผู้พิการทั่วประเทศ โดยจัดสรรให้ร้อยละ 50 ของจำนวนผู้พิการในแต่ละจังหวัดในอัตราส่วน 1 คนต่อ 1 ชิ้น สำหรับจังหวัดตรังได้รับการจัดสรรหน้ากากผ้า จำนวน 9,825 ชิ้น โดยรอบที่ 1 จำนวน 3,930 ชิ้น และรอบที่ 2 จำนวน 5,895 ชิ้น โดยให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานในการบริหารจัดการหน้ากากผ้าและมีหน้าที่ตรวจนับหน้ากากผ้าเพื่อทำการตรวจนับความถูกต้อง ครบถ้วนของหน้ากากผ้าที่ได้รับการจัดส่งจากกรมการปกครอง และแจกจ่ายหน้ากาผ้าตามแผนการแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้เหมาะสม โดยปรับเฉลียตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง