ตรัง พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกหล่อและวัดสาลิการาม จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจและการปฏิบัติบูชาคุณพระรัตนตรัย ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ละความชั่วมุ่งทำความดี

ที่วัดสาริการาม ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายธนกฤต  ภูมิมาตร  นายกเทมนตรีตำบลโคกหล่อ  พร้อมด้วยส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เป็นประธานในพิธีและร่วมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลก ชื่อว่า ธัมมจักรกัปปวัตนสูตรทำให้อัญญาโกณฑัญญธพราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรม ทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกและเป็นวันที่บังเกิดพระรัตนตรัย ครบทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง สมควรที่พุทธศาสนิกชนจะประกอบคุณงาม ความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นภาระสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรต่อไป สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมคนไทยให้นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมมีคุณภาพ เผยแพร่หลักธรรมสู่เด็กเยาวชนและประชาชน ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น และเพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมใจกันลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภท อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจและการปฏิบัติบูชาคุณพระรัตนตรัย ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ละความชั่วมุ่งทำความดี