ตรัง คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 หรือวันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด  โดยในที่ประชุมได้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้เด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2563 มีผู้ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 10 คน/คณะ โดยการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคล และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล