ทีม กสศ.อำเภอเลาขวัญเข้มแข็งรวมแรงคัดเด็กเรียนต่อเข้าเป้า
คณะทำงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  มีทีมเข้มแข็งมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งสามารถรวบรวมทีมที่เป็นจิตอาสาเข้ามาทำงานอย่างเข้มแข็ง

นายสมพงษ์  พงษ์พัว  ประธานคณะทำงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวถึงการเลือกคณะทำงานในพื้นที่ว่า ได้มีการคัดเลือกจากจิตอาสา โดยเฉพาะผู้ที่มีจิตเป็นอาสา  แล้วก็เลือกครูที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะ เชิญชวนให้ผู้สมัคร ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส เด็กที่ขาดการศึกษาให้ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอีกครั้งโดยคนทำงานทั้งหมดส่วนมากจะเป็นคนที่มีจิตอาสาเช่นกลุ่มอื่นๆจิตอาสา  รวมถึงผู้นำชุมชนที่มีจิตอาสา ที่จะช่วยเหลือสังคมเพราะฉะนั้นในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ  ที่ได้ทำงานร่วมกันจะเป็นจิตอาสาทั้งสิ้น  ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยจิตอาสาบางคนก็สวมหมวกหลายใบเพราะฉะนั้น ชุดอาสาในพื้นที่อำเภอเลาขวัญส่วนใหญ่ จะเต็มใจช่วยทำการกันอย่างเต็มที่ คณะทำงานของอส จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ให้สิทธิ์เป็นอย่างดียิ่งในการคัดเลือกเด็กส่วนวิธีการคัดเลือกเด็กเดิมทีมีรายชื่อมาจาก กสศ. โดยตรงเราก็จะลงพื้นที่ไปสอบถามถึงความต้องการ ไม่ใช่เฉพาะเด็กเล็กเท่านั้นมีทั้งเด็กที่จบไปแล้วและออกกลางคันที่ยังไม่มีอาชีพก็จะมีการสนับสนุนให้ไปเรียนในสายอาชีพเพื่อให้มีงานทำแต่ส่วนมากก็จะเป็นเด็กผู้หญิงบางครั้งก็มีปัญหาในเรื่องของ สามีไม่อนุญาตให้หมดโอกาสที่จะเข้าไป ช่วยเหลือ แต่บางรายกผอายุเกิน  ซึ่งได้ส่งความช่วยเหลือไปยัง กยศ. แล้วไม่ทราบว่าจะได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร

ล่าสุด  ณ ห้องประชุมเครือข่าย กองทุนหมู่บ้าน อำเภอลาขวัญ  ประธานคณะทำงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อำเภอเลาขวัญ ได้เชิญคณะทำงานฯ  เข้าประชุมจากรณีที่  ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ได้โอนเงินเข้ามาช่วยเหลือเด็กจำนวน  63 คนๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 252,000 บาท  โดยจะได้รับเงินโอนจนครบจำนวนดังกล่าว  ในวันจันทร์ที่  13  กรกฎาคม  นี้ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเด็กตามเป้าหมายต่อไป.