ตรัง มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในปี 2562

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ให้แก่ นางสาวสุพรรณี ไกรทอง ณ บ้านเลขที่ 82 หมู่ 4 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง โดยมีนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน    เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในปี 2562 และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง และพอเพียงตามสภาพความเป็นอยู่ในการดำรงชีพของครอบครัวปัจจุบัน โดยบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ หลังนี้ใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท     ในด้านครอบครัว นางสาวสุพรรณี ไกรทอง อายุ  34 ปี เป็นผู้ยากไร้ ประกอบอาชีพเก็บผักขาย รายได้ประมาณ 5,000 บาท/เดือน เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย เดิมอาศัยอยู่ในบ้านเดี๋ยวทำด้วยไม้ ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ครอบครัวนี้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 เนื่องจากบ้านเดิมเก่า และผุพังมีความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตประจำวัน กอร์ปกับนางสาวสุพรรณี เป็นคนดี ประกอบอาชีพสุจริต ขยันขันแข็งและช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยดีตลอดมา หลังจากได้รับคัดเลือกก็ได้รับความช่วยเหลือจากอำเภอนาโยง องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ และผู้นำหมู่บ้าน ช่วยอำนวยความสะดวกทำให้การก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย

ทางด้าน นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า บ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรตินี้ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ซึ่งพระองค์ทรงปรารถนาให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือคนดีของสังคมซึ่งมีรายได้น้อย เดือดร้อนที่อยู่อาศัย เพื่อให้มีบ้านที่มั่นคงตามสมควรครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข และทั้งนี้ขอให้เจ้าของบ้านมีความภาคภูมิใจและระลึกเสมอว่า การที่ท่านได้รับการคัดเลือก เพราะท่านประพฤติดี มีความสุจริต ในการประกอบอาชีพ มีความขยัน เป็นคนดีที่สังคมยอมรับ ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ท่านได้กระทำความดีต่อไป อย่าได้ย่อท้อ มีบ้านแล้วก็ขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นและตอบแทนพระคุณของสังคมอย่างเต็มความสามารถ