“สาธารณสุขกาญจน์” เสริมเขี้ยวเล็บเจ้าหน้าที่และ อสม.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  จัดประชุมสร้างความรู้การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกด้านสุขภาพประชาชน ให้แก่เจ้าหน้าที่และอสาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่นำร่อง

วันที่ 18 สิงหาคม 2563  ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่นำร่อง โดยมี นายแพทย์อภิญญา นิรมิตสันติพงษ์ รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนําโดยแมลง  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายเรื่อง  ความรู้รอบด้านสุขภาพสำคัญอย่างไรกับชีวิต  โดย ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.สุภาวดี พวงสมบัติ หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อนำโดยยุงลาย กองโรคติดต่อนําโดยแมลงกรมควบคุมโรค พร้อมคณะร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมถึงการฝึกทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ   ประเด็น อย่าให้ยุงกัด และ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี.