“ศูนย์ผ้าทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง” ของแท้ดั้งเดิม สปป.ลาว

ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่งแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยรวมตั้งเป็นกลุ่มกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538  เป็นแหล่งที่รวบรวมผ้าทอลายโบราณฝีมือชาวบ้านไร่  ซึ่งสืบทอดมาจากชนชาติ “ลาวครั่ง” และ “ลาวเวียง” ที่อพยพมาจาก สปก.ลาว

จังหวัดอุทัยธานีได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งราชินีผ้าฝ้าย มีการจัดตั้งศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีการอนุรักษ์ด้านการทอผ้าสืบทอดภูมิปัญญากันมายาวนาน 200-300 ปี สำหรับศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่งแห่งนี้เป็นกลุ่มทอผ้าที่รวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 แต่จัดตั้งเป็นศูนย์ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2545 รวบรวมผ้าทอลายโบราณฝีมือชาวบ้านไร่ ซึ่งเป็นผลงานการสืบทอดของชาวลาวครั่ง และลาวเวียงที่อพยพมาจากประเทศ สปก.ลาว ลวดลายผ้านั้นสวยงามแปลกตาทั้งเป็นผ้าถุง เสื้อ ปลอกหมอน ผ้าคลุมไหล่ รองเท้า ฯลฯ ด้วยฝีมือและความประณีตในการถักทอสอดประสายลวดลายผ้าโบราณกลายเป็นผ้าผืนสวยจนได้รับรางวัลชนะเลิศจากยูเนสโก้(UNESCO)เมื่อปี พ.ศ. 2547 การันตีถึงคุณค่าและฝีมือการทอผ้าชั้นดีของคนลาวครั่ง ลาวเวียงแห่งเมืองอุทัยธานี ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแหล่งราชินีผ้าฝ้าย  #TATUthaithani #เรียบง่ายสไตล์อุทัยธานี