วัดโบสถ์ริมแม่น้ำสะแกกรัง

วัดโบสถ์ หรือ วัดอุโปสถาราม  เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์  เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี วัดโบสถ์มีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ในโบสถ์เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน  ฝีมือประณีตมาก ส่วนในวิหารเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร

 

ฝาผนังด้านบนเป็นพระสงฆ์สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศ  เหมือนจะไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เข้าใจว่าเป็นฝีมือชั้นหลัง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งของที่น่าชมอีกมาก เช่น ภาพจิตรกรรมในวิหาร ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานปางห้ามญาติ ซึ่งมีฉัตรห้าชั้นประดับอยู่เหนือเศียร ด้านซ้ายและขวาของพระประธานประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทำด้วยไม้แก่นจันทน์สององค์ ที่ฝาผนังทั้งสี่ด้านมีภาพจิตรกรรม ที่นอกจากจะเขียนเป็นเรื่องพุทธประวัติแล้ว ยังมีภาพพระมาลัยซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง และภาพพระอสีติมหาสาวกซึ่งเป็นสาวกองค์สำคัญถึง 80 องค์ โดยช่างได้เขียนซ้อนกันเป็นสองแถว อีกองค์ประกอบหนึ่งที่น่าสนใจคือ ภาพพัดยศที่คั่นระหว่างมหาสาวก ชั้นบนเป็นพัดยศทรงดอกพุดตาน ชั้นล่างเป็นพัดยศทรงหน้านาง เขียนบนพื้นสีม่วงที่มีลายดอกไม้ร่วงอันสวยงาม มีภาพที่น่าชม อีกภาพหนึ่ง เป็นภาพพระอสุภกรรมฐาน คือการที่พระสงฆ์พิจารณาซากศพในสภาพต่างๆ

ภาพจิตรกรรมในโบสถ์ โบสถ์ตั้งอยู่คู่กับวิหาร ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยจำนวนห้าองค์ซึ่งอยู่บนฐานชุกชีเดียวกัน ผนังด้านในโบสถ์ทั้งสี่ด้านมีภาพจิตรกรรมเป็นเรื่องพุทธประวัติ ซึ่งมีความพิเศษคือ ภาพกองทัพเหล่าพญามารที่มาขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้านั้น เดิมนิยมเขียนไว้ที่ผนังด้านหน้าพระประธาน แต่ที่โบสถ์นี้กลับเขียนไว้ด้านหลัง ส่วนแม่พระธรณีที่ผุดขึ้นมาแสดงปาฏิหาริย์ให้พญามารได้เห็นบุญมารมีของพระพุทธองค์ที่ทรงสั่งสมมาจนพญามารต้องยอมแพ้นั้น ตามวัดทั่วไปจะเขียนอยู่ด้านหน้าพระประธาน แต่ที่โบสถ์นี้เขียนอยู่ด้านซ้ายของพระประธาน  #TATUthaithani #เรียบง่ายสไตล์อุทัยธานี