“อลงกรณ์”ชื่นชมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 4 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563    นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ นายทินกรอ่อนประทุม นายวิทยา จันทร์สม นายณฐกร สุวรรณธาดาลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรพร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม พื้นที่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร์ เขต 15 (AICเชียงใหม่ AICลำพูน AICลำปาง AICแม่ฮ่องสอน) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยมีรศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  และคณะกรรมการAICทั้ง4จังหวัดให้การต้อนรับและร่วมประชุมตั้งแต่เวลา9.00-14.30 น.

จากนั้นจึงเดินทางไปเยี่ยมชมผลงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทรายโดยมีรศ.ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดีและคณาจารย์รวมทั้งตัวแทนภาคเอกชนภาครัฐและYoung smart farmer ร่วมประชุมจนเวลา17.30น.จึงเดินทางต่อไปจังหวัดเชียงราย

          นายอลงกรณ์ได้แสดงความขอบคุณ   และพอใจต่อความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนศูนย์AICทั้ง4จังหวัดรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ หุ่นยนต์เกษตร นวัตกรรมพลังงานทดแทน แอปพลิเคชั่นปศุสัตว์ ระบบเซนเซอร์น้ำดินความชื้นอุณหภูมิและแสง พันธุ์ช้าว ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางค์อาหารเสริมและยาสมุนไพรตลอดจนการยื่นขอเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการเกษตรถึง21ศูนย์นับว่ามีความคืบหน้าและก้าวหน้าอย่างมากทั้งที่เพิ่งคิกออฟทำงานได้ยังไม่ถึง6เดือน นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ นายทินกรอ่อนประทุม นายวิทยา จันทร์สม นายณฐกร สุวรรณธาดาลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรพร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม พื้นที่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร์ เขต 15 (AICเชียงใหม่ AICลำพูน AICลำปาง AICแม่ฮ่องสอน) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563  โดยมี  รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  และคณะกรรมการ AIC ทั้ง 4  จังหวัดให้การต้อนรับและร่วมประชุมตั้งแต่เวลา  9.00-14.30 น.

           จากนั้นจึงเดินทางไปเยี่ยมชมผลงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย   โดยมีรศ.ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดีและคณาจารย์รวมทั้งตัวแทนภาคเอกชนภาครัฐและYoung smart farmer ร่วมประชุมจนเวลา17.30น.จึงเดินทางต่อไปจังหวัดเชียงราย

           นายอลงกรณ์ได้แสดงความขอบคุณและพอใจต่อความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนศูนย์AICทั้ง4จังหวัดรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ หุ่นยนต์เกษตร นวัตกรรมพลังงานทดแทน แอปพลิเคชั่นปศุสัตว์ ระบบเซนเซอร์น้ำดินความชื้นอุณหภูมิและแสง พันธุ์ช้าว ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางค์อาหารเสริมและยาสมุนไพรตลอดจนการยื่นขอเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการเกษตรถึง21ศูนย์นับว่ามีความคืบหน้าและก้าวหน้าอย่างมากทั้งที่เพิ่งคิกออฟทำงานได้ยังไม่ถึง6เดือน