เพจชมรม STRONG ต้านทุจริตภาคตะวันตกแฉสร้างถนนไม่ได้มาตรฐาน

            จากกรณี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เพจชมรม STRONG ต้านทุจริตภาคตะวันตก ได้เผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.55-005 เส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพุพระ หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อบ้านสามยอด หมู่ที่ 5 ตำบลช่องด่าน อ.บ่อพลอย ว่า ดำเนินการไม่ได้มาตรฐานตามแบบ ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย นั้น

           เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุนันทา  จำปาเงิน ผู้อำนวยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสืบสวนคดีทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 และเครือข่ายชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรี  ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น   โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ปลัด และ ผอ.กองช่าง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการข้างต้น  ซึ่งโครงการสร้างถนนเส้นดังกล่าว  เริ่มสัญญา  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 และกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา  วันที่ 7 กันยายน 2562  ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน  แต่ผู้รับจ้าง  ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จากการลงพื้นที่พบว่า  มีการรื้อผิวทางที่มีการชำรุดเสียหายออก  เพื่อซ่อมแซมเทผิวทางใหม่  โดยผู้รับจ้าง  เข้ามาดำเนินการเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งกรณีดังกล่าว  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี   จะดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.