สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง  จัดประชุมหารือข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง  จัดประชุมหารือข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดตรัง ที่มีโอกาสในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)

ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมหารือข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดตรัง เพื่อผลักดันสินค้าที่มีโอกาส ให้เข้าสู่กระบวนการขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยมีนางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยส่วนราชการ เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง และผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม และสินค้าอุตสาหกรรม ของจังหวัดตรัง ดังนี้ 1) สินค้าของจังหวัดตรังที่มีข้อมูลสนับสนุนเบื้องต้น และคาดว่าสามารถผลักดันให้ขึ้นเบียนเป็นสินค้า GI ในปี พ.ศ.2565 ได้แก่ ข้าวเบายอดม่วง แตงโมเกาะสุกร สะตอตรัง ลางสาดคลองนางน้อย สาคู  ตามลำดับ  2) สินค้าของจังหวัดตรังที่มีโอกาสในการขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI ในระยะถัดไป ได้แก่ ปลาเค็มกางมุ้งสิเกา น้ำผึ้งเขาช่อง น้ำส้มจาก/น้ำผึ้งจาก บุกหนองบัว ผ้าทอนาหมื่นศรี  เป็นต้น ที่ประชุมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการผลักดันในระยะต่อไป   ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จะนำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากที่ประชุมนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัดและงบประมาณจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป