มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แก่แม่บ้านเกาะลิบง กลุ่มลิบงอัพไซคลิ่ง (Libong Upcycling) ผลิตภัณฑ์กระเป๋ารักษ์โลกจากกระสอบวัสดุเศษเหลือในชุมชน ให้มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มสูงขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอินทร์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งจากขยะในชุมชนเกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตังจังหวัดตรัง พร้อมด้วยทีมงานวิจัย และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธราวริณทร์ กาญจนาณัฐวัฒน์ นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ซึ่งเป็น #ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าเยี่ยมชมพร้อมให้คำแนะนำ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แก่แม่บ้านเกาะลิบง กลุ่มลิบงอัพไซคลิ่ง (Libong Upcycling) ผลิตภัณฑ์กระเป๋ารักษ์โลกจากกระสอบวัสดุเศษเหลือในชุมชน ให้มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มสูงขึ้น  พร้อมทั้งนำนักศึกษา #บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะลงพื้นที่เก็บข้อมูลปริมาณขยะและแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ณ ชุมชนเกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

#สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งเเวดล้อม

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง