ตรัง พระราชทานสิ่งของช่วยประชาชน

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานจากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง

ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 600 ชุด พร้อมถวายสิ่งของพระสงฆ์จำนวน 3 ชุด และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ชุด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ร่วมให้การต้อนรับ

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดตรัง ซึ่งเริ่มมีปริมาณน้ำฝนสะสม น้ำล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จึงทำให้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 6 อำเภอ 37 ตำบล 179 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 8,057 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย (ประชาชน 1 ราย พระสงฆ์ 1 ราย) ซึ่งทางจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ โดยในพื้นที่อำเภอรัษฎาได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน 2,209 ครัวเรือน ในนามพสกนิกรชาวจังหวัดตรัง รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวันนี้

ทั้งนี้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้กล่าวว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลาก ซึ่งส่งผลต่อการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยพระราชทานสิ่งของมายังพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้สามารถก้าวผ่านปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ให้กลับไปใช้ชีวิตปกติสุขโดยเร็ว จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วย จำนวน 3 ราย อีกด้วย