ตรัง  จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง  จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เฉพาะสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่ห้องประชุมสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เฉพาะสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2563  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ จะมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนจำนวนมากที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เพื่อการป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ดูแล เพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว จากการจัดสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ 1 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยจัดเตรียมสถานที่กักกันตัวที่ (Local Quarantine) โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 เพื่อให้เกิดความถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อน กรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายเงินทดรองราชการนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา กำหนดเป็นรายการค่าใช้จ่ายและเสนออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติจ่ายเงินต่อไป