ตรัง ทหารรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรช่วงโควิด-19

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15  ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ออกซื้อผลผลิตจากเกษตรที่ปลูกผัก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) ตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 โดยนำผลิตของเกษตรกรไปทำอาหารเลี้ยงกำลังพลภายในค่ายทหาร

พ.อ.เฉลิมพล   เทโหปการ  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  สั่งการให้ ร.ท.สุเทพ  แก้วบริสุทธิ์  นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน  นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน( ขุนอาสา 411 ) กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15  และ ส.อ.สมคิด  ปิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่สูทกรรม เดินทางไปที่บ้านของนางประโลม  จันทวฤทธิ์ 7/1 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งเป็น เกษตรกรปลูกผัก เพื่อต้องการซื้อพืชผักของเกษตรกร  กองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19  โดยให้หน่วยทหารทุกจังหวัดออกซื้อผลผลิตของเกษตรกรโดยตรง ไม่ผ่านพ่อคนกลาง

ในส่วนของกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  สนองนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 ในการออกซื้อพืชผักของเกษตรกร ในตำบลปากแจ่ม  อำเภอห้วยยอด   โดยซื้อผักกวางตุ้ง กิโลกรัมละ 30 บาท ซื้อมาจำนวน 15 กิโลกรัม ถั่วฝักยาว กิโลกรัมละ 45 บาท ซื้อมาจำนวน 10 กิโลกรัม โดยนำพืชผักที่รับซื้อจากเกษตรกรนำไปทำอาหารให้กับกำลังภายในค่ายฯ การรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย