ตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

จังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยการทำความสะอาดบริเวณถ้ำเขาช้างหาย  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง และเป็นการกำจัดขยะภายในบริเวณให้สะอาด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมหากมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม

ที่ถ้ำเขาช้างหาย หมู่ที่  5 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง  นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนบริเวณถ้ำเขาช้างหาย  ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีจิตอาสาจากหลายหน่วยงานเข้าร่วม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเกิดความรักความผูกพันในสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันนี้ (24 ก.พ.2564) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 ในราชวงศ์จักรี พระราชสมภพเมื่อวันพุธขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2310 เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสวยราชสมบัติเมื่อปีมะเส็ง พุทธศักราช 2352-2367 ขณะมีพระชนมายุได้ 42 พรรษา และด้วยพระมหากรุณาธิคุณตลอดรัชสมัยของพระองค์เป็นห้วงเวลาที่พระองค์ทรงสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการปกครอง ศาสนา การศึกษา การต่างประเทศ และที่สำคัญได้แก่ ด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อทรงว่างเว้นจากการศึกสงคราม พระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะและวรรณกรรม เห็นได้จากบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เช่น อิเหนา รามเกียรติ ไกรทอง ขุนช้างฃุนแผน เป็นต้น ทรงใช้ศิลปะในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงพระราชอุตสาหะปั้นพระพักตร์ของพระพุทธธรรม มิด-สะ-ราด (มิศราช) โลกธาตุดิล พระประธานในพระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามอันเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญอีกองค์หนึ่งของประเทศไทย ด้วยพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกได้ยกย่องให้พระองค์ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อพุทธศักราช 2310