พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ ที่สุพรรณบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ทั่วประเทศ และกรรมการกำกับห้องสอบ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 102 แห่ง รวม 28,224 รูป

ตามที่ สำนักงานแม่กองบาลี สนามหลวง ได้ประกาศเรื่อง การสอบบาลีสนามหลวง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ชั้นประโยค 1 – 2 และชั้นประโยค ป.ธ. 3, 4, 5 ในวันที่ 8 – 9 – 10  มีนาคม 2564 ในสนามสอบ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ และในส่วนภูมิภาค สนามสอบแห่งละ ๒๕ ชุด และจัดตั้งครัวจิตอาสาพระราชทาน โดยกระทรวงมหาดไทย

สำหรับ สนามสอบของจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่ วัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ มีจำนวนพระภิกษุ และสามเณร เข้าร่วมสอบ จำนวน 79 รูป

โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทาน รวมทั้งการจัดตั้ง ครัวจิตอาสาพระราชทาน โดยคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เช่น จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมให้เหมาะสมมิให้แออัด ลดเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ และจัดสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดมือ เป็นต้น