พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 วันที่ 2 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสนามสอบบาลีในส่วนภูมิภาค มีพระภิกษุ สามเณร เข้ารับการสอบ จำนวน 219 รูป โดย นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นกล่าวคำถวายภัตตาหาร และสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และถวายแด่พระภิกษุ สามเณร นอกจากนี้ได้จัดตั้งครัวจิตอาสาพระราชทาน บริเวณสนามสอบบาลี อีกด้วย

สำหรับการสอบบาลีสนามหลวง คือ การสอบไล่วัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมของพระสงฆ์และสามเณร ซึ่งการจัดประเมินผลในส่วนภูมิภาค แม่กองบาลีสนามหลวงมอบให้เจ้าคณะภาคต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการนำข้อสอบจากส่วนกลางไปยังสนามสอบทุกแห่ง เฉพาะเปรียญธรรม 1 – 4 ประโยค เพื่อเปิดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนการเปิดสนามสอบส่วนกลาง ตั้งแต่เปรียญธรรม 5 – 9 ประโยค ทั้งประเทศ จะมีการจัดสอบเฉพาะในกรุงเทพฯ โดยแบ่งจัดสนามสอบไปตามวัดต่างๆ เมื่อพระภิกษุ สามเณรสอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น “เปรียญ” และได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษุผู้นั้นว่า “พระมหา” เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทานเพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แด่พระภิกษุและสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้งแต่โบราณ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว