“โรงเรียนผู้สูงอายุ” สถาบันการศึกษาแห่งโลกอนาคต

คำกล่าวที่บอกว่า  ไม่มีอะไรที่แน่นอน  แต่สิ่งที่แน่นอนก็ได้เกิดขึ้นแล้ว  ซึ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้า  จำนวนผู้สูงอายุจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  โรงเรียนผู้สูงอายุจึงเป็นสถาบันแห่งโลกอนาคต

ได้อ่านข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ผู้สูงวัยมี 15% และในปี 2568 จะเพิ่มเป็น 35 % สังคมแห่งอนาคตของประเทศไทย จะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง “โรงเรียนผู้สูงวัย” หรือจะเรียกให้เก๋ไก๋ว่า รร.สว. เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่หลายๆ ภาคส่วนให้ความสำคัญ โดยเปิดสอนหลักสูตรในโรงเรียนว่าด้วยวิชาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ทั้งเรื่องโภชนาการ การใช้ชีวิต การออกกำลังกาย กีฬาเบาๆ งานอดิเรก และกิจกรรมเพื่อความบันเทิงหลากหลาย ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเปิดสอนเพียงเดือนละ 1 วัน หรือ 2 วัน ตามแต่งบประมาณจะอำนวย อีกหนึ่งโรงเรียนที่ช่วยเติมเต็มความสุขในชีวิตให้กับผู้สูงวัย

เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน งานการแข่งขันกีฬาลำดวนเกมส์ กิจกรรมแห่งความสุขของโรงเรียนผู้สูงวัย จัดขึ้น ณ วัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลหนองลาน โครงการในการสนับสนุนของนายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองลาน และโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม ในโครงการภายใต้การสนับสนุนของนายยศ มาไพศาลสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม ซึ่งทั้งสององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ข้างเคียง และของอบต.ดอนชะเอม ได้นำโครงการของตำบลหนองลานมาเป็นโครงการต้นแบบ ด้วยการทุ่มเทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทั้งสองโรงเรียนประสบความสำเร็จ มีนักเรียนสูงอายุเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสองพื้นที่ เป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงวัยมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยด้านโภชนาการและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ร่วมถึงการสร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็งเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต

ความสำเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงวัยในพื้นที่ได้ออกมาร่วมกิจกรรมกัน เพื่อเป็นการผ่อนคลาย ได้ความรู้ ได้มิตรภาพใหม่ๆ และแก้ปัญหาเรื่องการอยู่ติดบ้านของผู้สูงอายุได้จริง รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสนุกสนานของกิจกรรม นำมาซึ่งความสุข และความภาคภูมิใจของผู้สูงวัย ที่ได้รับความใส่ใจและได้รับการเชิดชูให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม โครงการนี้ น่าจะเป็นโครงการต้นแบบของประเทศเพื่อรองรับเรื่องสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในอนาคต เราเห็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาก็มาก ก็เพราะง่ายต่อการชี้วัดผลงาน และมีผลต่ออนาคตของนักการเมือง แต่โครงการที่ให้ความสำคัญเรื่องจิตใจและคุณภาพชีวิตนี่ล่ะ ที่บ่งบอกให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าคุณรักและจริงใจต่อประชาชนของคุณแค่ไหน ??? การแสดงความรักและจริงใจต่อประชาชนด้วยการมอบโครงการเพื่อสร้างสวัสดิการในชีวิตต่างหาก ที่จะได้มาซึ่ง ความศรัทธา ในตัวผู้นำองค์กรอย่างแท้จริง !!

ท่านที่สนใจจะศึกษาดูงาน ในเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ สามารถติดต่อ เทศบาลหนองลาน และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีได้ ท่านนายกฯ ทั้งสอง ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต้อนรับทุกท่านด้วยมิตรไมตรี ขอขอบคุณ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ในภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีส่วนเติมเต็มความสุข และคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุทั้งสองตำบล/ปาจารุพัชร์ เจริญทัศนศิริ/ภาพ-ข่าว