อธิบดี พช. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 . นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชนบทบ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสมาน  พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมศูนย์เรียนรู้ฯ

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวขอบคุณ พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชนบทบ้านฝั่งแดง และพี่น้องประชาชนบ้านฝั่งแดง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานโครงการของศูนย์ฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนาและยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัว อาทิเช่น ตะไคร้ ฟักทอง โหระพา ฟักหอม ข้าวโพด บวบ พริก  มะละกอ ฯลฯ และพืชสมุนไพรอีกนานาชนิด อีกทั้งได้เน้นย้ำให้ครัวเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และจะต้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ใช้ศักยภาพของชุมชนที่มีผลักดันให้ครัวเรือนในพื้นที่เป็นครัวเรือนที่พัฒนาแล้ว มีการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และผลักดันศูนย์การพัฒนาชนบทบ้านฝั่งแดงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต โดยการประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการช่วยกันดำเนินงาน ให้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเพื่อนำให้พี่น้องประชาชน มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และการจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ดีนั้นจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ หลักการ ตามหลักวิชาการ และมีการวางแผนให้สอดคล้องกับภารกิจ และเหมาะสมตามหลักภูมิสังคม

จากนั้นในเวลา 16.30 . นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมชม โคกหินแห่โมเดล เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  เพื่อติดตามการดำเนินงานและส่งเสริมการเรียนรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบโคก หนอง นา

สุดท้ายนี้ ก็ฝากความหวังของกรมการพัฒนาชุมชน อยากเห็นพี่น้องประชาชนทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต หาเลี้ยงตัวเองได้ หาเลี้ยงลูกหลานได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพลิกฟื้นวิถีชีวิตให้เกิดความยั่งยืน ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองและประเทศชาติต่อไป