ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” จังหวัดตรัง ประจำปี 2564

           นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” จังหวัดตรัง ประจำปี 2564 ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรังโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปลัดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้มอบหมายให้นายวสันต์  เครือเพชร  ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยนายจักรินทร์ สังข์ชุม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในนามคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่เกี่ยวข้อง  กิจกรรม“รอมฎอนสัมพันธ์” จังหวัดตรัง ประจำปี 2564 เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง และชมรมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดตรัง ซึ่งจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมทำนุ บำรุงศาสนาให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม และสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดตรังในการประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง (มัสยิดกลาง) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

            จากสถานการณ์ของโรคโควิด – 19 ที่กำลังมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในหลายจังหวัดที่ประชุมจึงมีมติกำหนดจัดงานตามวันเวลาและสถานที่เดิม โดยลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมงาน ปรับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้กระชับขึ้น และคุมเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19อย่างไรก็ตามจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หลังเทศกาลสงกรานต์