ตัวแทนหลักสูตรสร้างเสริมสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ 2 แห่ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โดยสนับสนุนข้าวหมูแดง 330 กล่อง  และขนม  30 กล่อง แก่บุคคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนหน้ากากอนามัย 500 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ และวิทยาลัยพยาบาล โดยมี พล...พงศ์ธร สุโฆสิต เป็นตัวแทนรับมอบ