เสวนาเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม นำสันติสุข จชต เพื่อขยายสู่ประชาชนให้ทั่วถึงทุกอำเภอในพื้นที่ชายแดนใต้

เสวนาเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม นำสันติสุข จชต เพื่อขยายสู่ประชาชนให้ทั่วถึงทุกอำเภอในพื้นที่ชายแดนใต้

กิจกรรมเวทีประชาคมอาเซียน กับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม นำสันติสุข จชต เพื่อขยายสู่ประชาชนให้ทั่วถึงทุกอำเภอในพื้นที่ชายแดนใต้

วันนี้ 20 ธันวาคม 2560  เวลา 09.30 น. กองอำนวยการรักษาการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเวทีความร่วมมือสร้างสันติสุขภายใต้ชื่อ “ประชาคมอาเซียนกับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม นำสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสร้างความเข้าใจกับมวลชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้านนโยบายการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดการบิดเบือนข่าวสาร การร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยมี นาวาอากาศเอกเลอศักดิ์  คชนันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงผู้นำศาสนา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

สำหรับการจัดกิจกรรมเวทีความร่วมมือสร้างสันติสุข ภายใต้ชื่อ “เวทีประชาคมอาเซียนกับกระบวนการเสริมสร้างสังคม พหุวัฒนธรรม นำสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้”  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกอำเภอ ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจถึงแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   และสร้างความร่วมมือในการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามศักยภาพสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สำเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือกันในการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ โดยลดความรุนแรงใช้แนวทาง สันติวิธี พูดคุยซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น อันจะเป็นการสร้างสังคม  พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป