สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมร่วมมือเรือนจำกลางนครปฐมพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เข้าให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางนครปฐม

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมร่วมมือกับทางเรือนจำกลางนครปฐมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เข้าให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังจำนวนประมาณ 1000 คนในระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการน้อมนำลึกในพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังถือเป็นการดำเนินกิจกรรม ๆ หนึ่งในวาระ 100 ปีการสาธารณสุขไทย ที่มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมทันตบุคลากรในจังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิด และนายชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายนักรบ นาคพรหม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม กล่าวต้อนรับ

สำหรับประชากรกลุ่มผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ขาดโอกาสการได้รับบริการด้านสุขภาพในช่องปาก ส่งผลทำให้ผู้ต้องขังดังกล่าวต้องได้รับความเจ็บปวดจากสาเหตุของโรคในช่องปาก เช่น ฟันผุ และโรคเหงือกโดยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง ปัจจุบันประชากรกลุ่มผู้ต้องขังมีจำนวน ทั้งสิ้น 5500 คน จากการสำรวจพบว่ามีผู้ต้องขังมากกว่า 2000 คน ที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากและยังไม่ได้รับการดูแล เช่น การถอนฟัน การอุดฟัน และการขุดหินปูน ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จึงได้ร่วมมือกับทางเรือนจำกลางนครปฐม ประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เข้าให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีสุขภาพที่ดีต่อไป