สระแก้ว (อสม.)และผู้นำชุมชนตำบลบ้านใหม่หนองไทร ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริต ในโครงการสร้างเครือข่าย อสม.ต้นแบบในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต สนับสนุนโดยกองทุน ป.ป.ช.

วันที่ 13 กันยายน 2564 สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ และเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ร่วมกันรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านทุจริตที่ตำบล บ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว ครอบคุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุน ... สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ...) สมาคมสื่อช่อสะอาด และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีเครือข่าย อสม. จำนวน 200 คน ผู้แทนจากศุลกากรอำเภออรัญประเทศหน่วยราชการในพื้นที่และผู้นำชุมชนจำนวน 120 คนเข้ารับฟังการอบรม

เพื่อแนะนำเครื่องมือการแจ้งเบาะแส เช่น จดหมายแจ้งเบาะแส (ชำระอากรแล้ว) และการแจ้งเบาะแสผ่านสมาร์ทโฟนโดยแสกน QR code ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนเงิน 400,000 ล้านบาท

โดย สำนักงาน ... เป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส รวมทั้งป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ภายใต้ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช) โดยบริษัท ปทต. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ให้การสนับสนุนติดสติ้เกอร์ประชาสัมพันธ์ตช่องทางแจ้งเบาะแสที่ปั้มน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศหากประชาชนพบเบาะแสการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านสายด่วน ... โทร1206 ส่งจดหมายแจ้งเบาะแส (ชำระอากรแล้ว) หรือสแกน QR Code แจ้งเบาะแสได้โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสตลอด 24 ชั่วโมง

นางกอบกาญจน์ ชื่นยินดี หัวหน้าโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต้นแบบ ในการเผ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต กล่าวว่าชุมชน ตำบล บ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้วมีความเข้มแข็งในการช่วยกันเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนมากผลการดำเนินการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย บริษัท ปตท. ได้ให้การสนับสนุนร่วมรณรงค์ผ่านเครือข่ายปั้มน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ คณะทำงานจะเสนอคณะกรรมการกองทุน ... พิจารณาสนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายอสม. ทั่วประเทศในปีหน้าเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป