พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชสักการะ ประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 เมษายน 2565 พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดนครปฐมเชิญเครื่องราชสักการะ ซึ่งพระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช 2565 ให้แก่วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจุดธูป เทียน เครื่องราชสักการะ ที่พระราชอุทิศถวายในการพระราชพิธีสงกรานต์ ต่อจากนั้นนำน้ำพระราชพิธีเทลงใส่ขันสาคร แล้วสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระสงเจริญชัยมงคลคาถา หลังจากนั้นถวายธูปเทียนพระราชทาน แด่พระสงฆ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เจดีย์สถานและพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้พระราชทานให้แก่วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม อันเป็นพระราชประเพณีแต่โบราณสืบมา

*************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว