มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

โดย นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้รับ มอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลห้วยขมิ้นอำเภอด่านช้าง ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ และตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ บ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔ ครัวเรือน ได้แก่

  1. นางเลา หนูสุก บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕6๕ เวลา ๑๙.๓๐ น. เสียหายบางส่วน มีผู้พักอาศัยรวม ๓ คน

๒. นางหยวน รสหวาน บ้านเลขที่ ๑๓6 หมู่ที่ ๑ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕6๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. เสียหายบางส่วน มีผู้พักอาศัยรวม ๔ คน

  1. นายสมบูรณ์ พันธุ์ บ้านเลขที่ 10๗/๓ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสียหายบางสวน มีผู้พักอาศัยรวม ๓ คน
  2. 4. นายเสน่ห์ อินทร์ทองน้อย บ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.0๐ น. เสียหายทั้งหลัง มีผู้พักอาศัยรวม ๕ คน

ทั้งนี้  ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ต่างปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย และขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงพสกนิกรตลอดมา