สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตร ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูด และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตร ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูด และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561

วันนี้ (26 ก.ย.61 ) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อพระราชทานรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและกระจูด และเจ้าของนกเขาที่ชนะการประชันเสียงนกเขาชวา ชิงถ้วยพระราชทาน และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43

ซึ่งมีซุ้มนิทรรศการจากหน่วยงานราชการร่วมจัดซุ้มทั้งหมด 29 ซุ้ม โดยในปีนี้มีการจัดนิทรรศการภายใต้ภายใต้หัวข้อ “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรแนวใหม่ ก้าวไกล ๔.๐ ” ซึ่งเป็นการนำผลงานโครงการพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จและมีการขยายผลสู่เกษตรกรชาวนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความอยู่ดี มีสุข ทั้งด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข สำหรับการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล 73 ราย ส่วนการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ใบลาน, ปาหนัน ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง ผ้อทอนราธิวาสและการแข่งขันสานกระจูด มีผู้เข้ารับ พระราชทานรางวัล 7 ราย สำหรับการประชันเสียงนกเขาชวา ประกอบด้วย เสียงใหญ่, เสียงกลาง, เสียงเล็ก และดาวรุ่ง มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล 10 ราย

จากนั้น เวลา 11.40 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 100,000 บาท จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ เฝ้าฯกราบบังคมทูลลา จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการกาชาดจังหวัดนราธิวาสและครอบครัวผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จากนั้นเสด็จไปยังอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมพร้อมทั้งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมด้วยจำนวน 4 คณะ ดังนี้ คณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 200,000 บาท คณะกรรมการศึกษาอาชีวศึกษาใต้ 14 จังหวัดฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 150,000 บาท คณะกรรมการจัดงาน ” 2 เมษา ร่วมใจน้อมเกล้าฯ ทูลเกล้าฯถวายเงิน จำนวน 400,000 บาท นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 200,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้นในเวลา 13.10 น. เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 เป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1 คน และระดับปริญญาบัณฑิต 688 คน ระดับประกาศนียบัตรจำนวน 40 คน จำนวน 742 คน

สำหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดการเรียนสอนทั้งหมด 41 หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี 15 หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 24 หลักสูตร มีนักศึกษาจำนวน 2,694 คน คณาจารย์ 384 คน และบุคลากรฝ่ายต่างๆ จำนวน 559 คน

และจากนั้น เวลา 14.30 น. เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ไปยังแปลงเกษตรตัวอย่างของนายมูฮัมหมัด ยูนุ บ้านเปล หมู่ที่ 3 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของเกษตรกรตัวอย่าง และกลุ่มเกษตรบ้านเปล กลุ่มจักสานใบลาน กลุ่มทองม้วน และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จากนั้นพระราชทานพันธุ์มะนาวแก่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 2 ราย พระราชทานพันธุ์ปลานิลแก่ผู้แทนเกษตรกรจำนวน 2 ราย จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังเรือนประทับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อประทับพระอิริยบถ

จากนั้นในเวลา 15.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เสด็จไปยังโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทอดพระเนตรการเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพูในระบบน้ำหมุนเวียน จากนั้นเสด็จไปยังอาคารเอนกประสงค์ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดและพันธุ์ปลาในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส จากนั้นเสด็จไปยังอาคารจัดแสดงทอดพระเนตรนิทรรศการขยายพันธุ์ปลาสวยงามในพื้นที่พรุบางชนิดและการขยายผลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจากนั้นเสด็จไปยังเรือนรับรองพิกุลทอง และประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากโครงการพระราชทานดำริ