กองทัพน้อยที่ 4 จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่แม่ทัพน้อยที่ 4 พร้อมสานต่อภารกิจกองทัพบก

วันนี้ ( 26 กันยายน 2561 ) เวลา 08.39 น. ณ เขาพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กองทัพน้อยที่ 4 จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายสิรินธร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ แม่ทัพน้อยที่ 4 ท่านเก่า และท่านใหม่

โดยได้ร่วมกันสักการะองค์จตุคาม, สักการะองค์รามเทพ, สักการะพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม, ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม โดยหลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จสิ้น แม่ทัพน้อยที่ 4 ท่านเก่า และใหม่ พร้อมคณะได้เดินทางไปยังห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 4 เพื่อทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ระหว่าง พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ อดีตแม่ทัพน้อยที่ 4 กับ พลตรีวิชาญ สุขสง แม่ทัพน้อยที่ 4 ท่านใหม่ โดยมีกำลังพลในสังกัดกองทัพน้อยที่ 4 ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พลตรีวิชาญ สุขสง แม่ทัพน้อยที่ 4 กล่าวว่า กระผมขอรับหน้าที่ไว้ด้วยความสำนึก ในความรับผิดชอบ และขอยืนยันว่าจะสานต่อนโยบายในการปฏิบัติงาน ของอดีตผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมาอีกทั้ง จะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมที่จะเสียสละ ผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเป็นธรรมรวมทั้งจะพัฒนากองทัพน้อยที่ 4 ให้มีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้สมกับเป็นสถาบันหลัก ในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ภาคใต้สืบไป

กองทัพน้อยที่ 4 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 28/57 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 มีภารกิจควบคุม และบังคับบัญชาหน่วยที่มาขึ้นการบังคับบัญชา และมีภารกิจเร่งด่วนคือการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กองทัพบก ได้กำหนดแนวทางการเสริมสร้าง ความพร้อม ความสมบูรณ์ของหน่วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทธการ ด้านส่งกำลังบำรุง และด้านกิจการพลเรือน โดยยึดถือคติพจน์แม่ทัพน้อยที่ 4 ที่ว่า ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี บรรลุภารกิจ และมีประสิทธิภาพ