สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมมอบป้ายการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่บ้านเลขที่7หมู่5ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองไร่ขิง ร่วมมอบป้ายการดำเนินงาน การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ ของนางอนงค์ เปรมปีชา อายุ 70 ปี  เนื่องจากอยู่ในสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรมและมีฐานะยากจน

โดยเป็น งบประมาณการซ่อมแซมเฉพาะหลังคาและโครงสร้าง จำนวนเงิน 20,000 บาทและได้มีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลเมืองไร่ขิง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยพ.ศ. 2561 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   และงบประมาณในการก่อสร้างตัวอาคารบ้าน ได้รับเงินงบประมาณจากการทอดผ้าป่าสามัคคีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพูด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบเงินในการก่อสร้าง ประมาณทั้งสิ้น 70,000 บาท ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง