พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15.27 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายกสภามหาวิทยาวิทยาลัยเวสเทิร์น อธิการบดี คณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี และอีก 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตวัชรพล จังหวัดปทุมธานี และวิทยาเขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีการเรียนการสอนในระบบปกติ และระบบทางไกล รวมทั้งสิ้น 37 หลักสูตร ในจำนวน 12 คณะวิชา ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ 3 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี วัชรพล และบุรีรัมย์ อีก 9 คณะ ได้แก่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ กาญจนบุรี และวัชรพล, คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี และบุรีรัมย์, คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ โดยมีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเปิดคณะแพทย์ศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่ 13

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีนิสิตรวมจำนวน 6,177 คน ระดับปริญญาเอก 507 คน ระดับปริญญาโท 1,649 คน และระดับปริญญาตรี 4,021 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 750 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว