จังหวัดนครปฐมเปิดงานพฤกษชาติ 62 กล้วยไม้หรรษาตระการตา

จังหวัดนครปฐมเปิดงานพฤกษชาติ 62 กล้วยไม้หรรษาตระการตา เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ ตลอดจนไม้ดอกไม้ประดับ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น

วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่บริเวณสวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานพฤกษชาติ 62 กล้วยไม้หรรษาตระการตา ซึ่งสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมาคมกล้วยไม้แคทลียาแห่งประเทศไทย ชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคม-ชมรม กลุ่มองค์กรต่างๆ ในด้านกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ของจังหวัดนครปฐม และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณสวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์และศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของเกษตรกรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานส่งออก อีกทั้งให้เกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหน่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการผลิตและการส่งออก ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระหว่างกันและกัน สามารถนำสายพันธุ์และไม้สวยงามดีเด่นของตนเองร่วมเข้าประกวดและจัดแสดง นอกจากนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงความหลากหลายของกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ อย่างงดงามตระการตา อีกทั้งมีการประกวดกล้วยไม้ และกล้วยไม้ตัดดอกหลากหลายสายพันธุ์ การประกวดไม้ประดับ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น จากเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้มืออาชีพ และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าของเกษตรกรราคาถูกอีกมากมาย ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเที่ยวชมงานพฤกษชาติ 62 กล้วยไม้หรรษาตระการตา ได้ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ณ สวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม