ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธาน ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๑-๖๐-๒ ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน ๓๔ คน โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน และ พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ ณ ลานจอดอากาศยาน สนามบินกำแพงแสน โรงเรียนการบิน

นายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายเรือที่ผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ เชาว์ปัญญา รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนด จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ ๒ รุ่น ๆ ละประมาณ ๓๐ คน

ศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๑-๖๐-๒ เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๐ โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ ๓๒ คน และ ศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ ๒ คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ ๑๖ ก นามเรียกขานว่า ชิกเค่น (CHICKEN) เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียวระบบลูกสูบ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีชั่วโมงบินคนละ ๙๐ ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม ๓๒ คน ไม่ผ่านการอบรม จำนวน ๒ คน และทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ ๑๙ นามเรียกขานว่า มัสแตง (MUSTANG) ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย และติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน และทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ ๒๐ และ ๒๐ ก ซึ่งเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ ๑๑๐ ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น ๓๒ คน เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๒ เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ ๓๐ คน และ ศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ ๒ คน

สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติและระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศ ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ คือ เรืออากาศโท ธีรทัศน์ นพอนันต์ชัย ศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ คือ เรืออากาศโท สุปวีณ์ จุฑารัตน์ และศิษย์การบินดีเด่นทั่วไป คือ เรืออากาศโท ศีลวัต จันทสาร และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำกองของกองทัพอากาศต่อไป