โรงพยาบาลนครปฐมขานรับนโยบาย จัดกิจกรรม วันไตโลก เพื่อให้ประชาชนตื่นตัว มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องโรค อาหารและยาที่มีผลต่อไต

วันไตโลก

วันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม วันไตโลก เนื่องในสัปดาห์รณรงค์วันไตโลก เพื่อให้ประชาชนตื่นตัว มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องโรค อาหารและยาที่มีผลต่อไต ชะลอความเสื่อมของโรคไต ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง” ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านปฐมภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ และนางวารุณี ตันตระกูล ห้วหน้างานบริการไตเทียม กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน

เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายด้านส่งเสริม ป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง NCDs เช่นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ข้อมูลล่าสุดพบว่าคนไทยมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ร้อยละ 17.6 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศหรือประมาณ 2 แสนคนในจำนวนประชากร 8 ล้านคน ปัญหาโรคไตเป็นปัญหาใหญ่ในระดับทั่วโลกองค์การอนามัยโลกได้ออกมาเตือนให้ลดการบริโภคเกลือลง จากรายงานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำนวนกว่า 8 ล้านคน มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10,000 คน ซึ่งกลุ่มโรคนี้เกิดจากการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง รับประทานอาหารรสเค็มที่มีเกลือโซเดียมสูง จึงทำให้คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสุขภาพได้ ทางโรงพยาบาลนครปฐมได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันไตโลกขึ้นทุกปีซึ่งในปีนี้เป็นปีที่พิเศษเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการบริโภคอาหารรสเคมที่มีเกลือโซเดียมสูงซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคไต โรคหัวใจ โรคอัมพฤกษ์อัมพาต และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆและการป้องกันโรคต่างๆอย่างเหมาะสม ทางคณะผู้จัดได้จัดกิจกรรมการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการเกิดโรค รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ยาต่างๆอย่างถูกต้อง

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการคัดกรอง ตรวจเลือด ให้กับประชาชนทั่วไป และถือป้ายเดินรณรงค์ ให้ความรู้กับประชาชน รอบตลาดนครปฐม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักการทานอาหารอย่างถูกวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงโรคไต