สพร.2 สุพรรณบุรี “ทดสอบมาตรฐานฯ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0”

นายอาคม คุ้มหมู่ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้มอบให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1  ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และบุคลากร แผนกวิชาช่างยนต์   วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จำนวน 33 คน ณ  ฝ่ายเทคโนโลยียานยนต์ 2 สพร.2 สุพรรณบุรี  โดยการทดสอบในครั้งนี้ได้ดำเนินการให้ผู้เข้ารับการทดสอบ ทดสอบภาคความรู้ (ทฤษฎี) ด้วยระบบ E-Testing  และ ให้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ผ่านแอพพลิเคชั่น โดยการสแกน QR Code ตอบแบบสอบถามออนไลน์

ทั้งนี้เพื่อนำผลความพึงพอใจมาปรับปรุงกระบวนการดำเนินการทดสอบต่อไป  ซึ่งเมื่อผู้เข้ารับการทดสอบผ่านการทดสอบแล้วจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถนำไปประกอบเป็นหลักฐานในการสมัครงาน เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบกิจการที่จะรับเข้าทำงานอีกด้วย