นครปฐมเปิดงาน ภูมิปัญญาไทย ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีไทย เมืองสมุนไพรนครปฐม

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภูมิปัญญาไทย ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีไทย เมืองสมุนไพรนครปฐม และนายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานตามโครงการ “เมืองสมุนไพรนครปฐม ” ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยสอดรับแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และบริการต่างๆที่ใช้สมุนไพรที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรในตลาดตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

การจัดงาน “ภูมิปัญญาไทย ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีไทย เมืองสมุนไพรนครปฐม” ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 26 และ27 มีนาคม 2562 นั้น และในปีนี้จะเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีไทยเป็นหลัก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี ได้ร่วมกันทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเชื่อมโยงการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยฯของโรงพยาบาล เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจในบริการและการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม แบบ One Day One Night เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด และของประเทศตามลำดับ

การจัดงานสมุนไพรในครั้งนี้ กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย ชม ชิม ช้อป ฟรี
ชม นิทรรศการความรู้ นวตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสมุนไพรไทย
ชิม อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพรคลายร้อน
ช้อป สินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพดีราคาถูก ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ ฯลฯ