สุพรรณบุรี ประกวดอาหารพื้นถิ่นเมืองโบราณอู่ทองขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยว สร้างความยั่งยืน

ที่ลานหน้าอาคารโตโลโปตี้  ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายธีรชัย ทศรฐ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และดอกเตอร์สมจินต์ ชาญกระบี่  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง(อพท.7) ร่วมกันเปิดงานประกวดอาหารพื้นถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง โดย ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยยึดหลักอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ คือเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติไปจนถึงปลายทางคือ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง มีเป้าหมายพัฒนาในด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่รอฟื้นฟูให้มีชีวิตชีวาด้วยการมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาคน และกระบวนการผลิตสินค้าด้านการท่องเที่ยว

การจัดกิจกรรมประกวดอาหารพื้นถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาด้านการตกแต่งอาหารแบบร่วมสมัย โดยเมนูพื้นถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง คือเมนูกระเพราไก่บ้าน

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่า โดยสร้างสรรค์ให้อาหารเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง ภายใต้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT Thailand อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป