แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมชี้แจง มอบนโยบายตามแนวทางจิตอาสาพระราชทาน ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4

แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมชี้แจง มอบนโยบายตามแนวทางจิตอาสาพระราชทาน ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4

วันนี้ ( 8 พ.ค.62,1330 ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.ศอ.จอส.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 ณ ห้องประชุมจวนวรรณรัตน์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาในแต่ละจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันทำประโยชน์ ตามแนวทางจิตอาสาพระราชทาน ให้กับสังคมและประเทศไทยโดยรวม

 

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 (ผอ.ศอ.จอส.ภาค 4) ได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงาน ว่า “ขอให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอได้จัดตั้งสำนักงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อร่วมมือกันทำงาน โดยประสานบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน ในการสร้างเสริม และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม เน้นการทำงานเชิงรุก สร้างข้าราชการที่ดีทั่วประเทศ ให้มีจิตสำนึกในความเสียสละ จงรักภักดี ตลอดจนขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ ประสานความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ไหนมีความเดือดร้อน ที่นั่นต้องมีการลงไปช่วยเหลือ และเข้าดำเนินการอย่างทันท่วงที และเห็นผลโดยสมบูรณ์”

 

สุดท้ายแล้ว ขอเน้นย้ำเป้าหมายของโครงการจิตอาสาพระราชทานว่า ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจะเป็นพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่ในการทำให้สังคมไทยเกิดความรักความสามัคคี เกิดความปรองดองและความผาสุกของประชาชนในประเทศชาติต่อไป