สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

(21มิ.ย.62) ที่วัดโพธิ์ลังกา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวจรจัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โดยนายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 80 ตัว เพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการมีชีวิตให้ความรู้เรื่องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าด้วย

โอกาสนี้ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ จำนวน ๒ คัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดตามวัด/สำนักสงฆ์ สถานศึกษา สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเลี้ยงสัตว์ในชุมชน สถานสงเคราะห์สัตว์ และพื้นที่สาธารณะต่างๆ ของ   จ.สุพรรณบุรี โดยมีเป้าหมายดำเนินการในปี 2562 จำนวน ๓,๐๐๐ ตัว เพื่อให้จังหวัดสุพรรณบุรีปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคนตลอดไป